Cégcsoportunk folyamatosan keres a csapatába újabb tehetséges munkatársakat több pozícióba. Kövesd nyomon te is az aktuális lehetőségeket és függetlenül attól, hogy van-e jelenleg nyitott pozíciónk!

Jelenlegi nyitott pozícióink:

  • nyomdai értékesítő
  • nyomdai ügyfélkapcsolati manager
  • kalkulátor

Várjuk önéletrajzodat az allas@realpress.hu email címre.


Adatvédelmi tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk a hirdetésünkre jelentkező álláskeresőket (a továbbiakban: „Jelentkezők”), hogy a nemzetközi adatvédelmi előírások (GDPR) 2018. május 25-ével hatályba léptek Magyarországon is, melyre tekintettel szükséges részletes tájékoztatást nyújtanunk arról még az adatkezelés megkezdése előtt, hogy hogyan használjuk és védjük a Jelentkezők személyes adatait, valamint milyen személyes jogokkal rendelkeznek a jelentkezésük és az önéletrajzuk részünkre való benyújtását követően. Jelentkező az álláshirdetésre való jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta jelen tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő személye és tevékenysége:

Név:                                   Real Print Stúdió Kft.

Székhely:                         1211 Budapest, Szállító utca 7.

Telefon:                           70/455 14 94

E-mail:                              repei.peter@realprint.hu

Kapcsolattartó:              Repei Péter

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Az Adatkezelő a Jelentkező által részére a fent rögzített e-mail címre megküldött önéletrajzban szereplő Személyes adatot (e-mail cím, név, születési dátum, nem, irányítószám, város, a jelenlegi és korábban Jelentkező által betöltött munkakör jellemzői, a jelentkező nyelvtudása, legmagasabb iskolai végzettsége), valamint a Jelentkező e-mail címét kizárólag a munkaerő keresés, ennek keretein belül a Jelentkező azonosítása, a vele való kapcsolattartás; a leendő munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek, igények) nyilvántartása céljából kezeli. Az Adatkezelő kizárólag a Jelentkezők által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat maga kezeli, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át.

Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). A Jelentkezők önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, azzal, hogy a megadott e-mail címre elküldik a Személyes adataikat tartalmazó önéletrajzukat kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az önéletrajzukban önként megadott személyes adataikat és e-mail címüket kezelje.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a Jelentkező által megadott adatokat, illetve az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott dokumentumokat kizárólag addig kezeli, míg az adott pozíciót betöltik, de legfeljebb az adatok Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított 30 napig. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha az álláshirdetés tárgyát képező poszt betöltésre kerül, valamint ha a Jelentkező kéri az állás betöltését megelőzően, illetve ha a 30 napos tárolási idő letelik.

A Jelentkező jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelésére vonatkozóan hozzájárulását bármikor visszavonja írásban az allas@realprint.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli, melyről tájékoztatja a Jelentkezőt.

A Jelentkező ingyenes tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatairól, valamint kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

A Jelentkező panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Jelentkező jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Jelentkező választása szerint – a Jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Jelentkező részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az Adatkezelőnek a 16. életévét be nem töltött személy Személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelheti.